دریای گوشه گیر

شعرها و گاهی یادداشت های محمدرضا طاهری

تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
2 پست